Potrebna dokumenta za izdavanje BusPlus karata za gradski prevoz

FacebookTwitter

Napisao Administrator
ponedeljak, 29 avgust 2011 15:26

BusPlus - Novi sistem naplate gradskog prevoza u Beogradu

Potrebna dokumenta za izdavanje personalizovanih karata za gradski prevoz u Beogradu. Izdavanje personalizovanih kartica omogućeno je na više lokacija u gradu.

Zaposleni /A1/
 • Lična karta ili pasoš na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Učenici osnovnih i srednjih škola /B16/ /P2/

Učenici osnovnih škola

Učenici osnovnih škola na teritoriji grada Beograda od 1. septembra 2012. godine ostvaruju pravo na besplatno korišćenje gradskog prevoza.

Potrebna dokumenta:

 • Fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
 • Za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda: Originalna potvrda o pohađanju osnovne škole na tetiroriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača
 • Za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda: Originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda.
 • Period važenja karte: Do završetka osnovnog školovanja, 1 do 8 godina

Učenici srednjih škola

Potrebna dokumenta za izdavanje:

 • Za učenike sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.
 • Za učenike sa prebivalištem van teritorije Beograda koji pohađaju školu u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane srednje škole na teritoriji grada Beograda.
 • Za strane učenike: fotokopija pasoša (original na uvid), za učenike iz EU: fotokopija pasoša ili lične karte (original na uvid).
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid).
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (3 godine) / Godinu dana (za školsku godinu do 30.09., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Napomena:

 • Za učenike srednjih škola koji nisu navršili 20 godina.
 • Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.
 • Za maloletna lica, pri produžavanju važenja kartice, nije neophodno prisustvo jednog roditelja ili staratelja.
 • Za punoletna lica, produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte).

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Za produženje BusPlus kartica đaka srednjih škola, potrebno je podneti original potvrde o pohađanju škole i pružiti na uvid važeću BusPlus karticu i dokument sa matičnim brojem - zdravstvenu knjižicu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu ili pasoš.

Studenti /P3/ /P17/

Potrebna dokumenta za izdavanje:

 • Za studente sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača
 • Za studente sa prebivalištem van Beograda: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Beograda
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)
 • Period važenja karte: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Studenti doktorskih studija:

 • Za studente sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača
 • Za studente sa prebivalištem van Beograda: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Beograda
 • Za studente doktorskih studija: pored navedenog, prilaže se i listing PIO fonda ne stariji od 15 dana kao dokaz da nisu u radnom odnosu ili originalna potvrda NSZ Republike Srbije ne starija od 15 dana
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)
 • Period važenja karte: Оd 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Strani studenti:

 • Fotokopija pasoša (original na uvid)
 • Originalna potvrda sa akreditovanog fakulteta / škole sa sedištem u Beogradu

Napomena:

 • Na studentske legitimacije imaju pravo lica koja nisu navršila 26 godina (studenti osnovnih studija, apsolventi, postapsolventi, studenti master studija). Studenti doktorskih studija i studenti medicinskog fakulteta do navršenih 28 godina.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola / fakultet mogu da budu na teritoriji Srbije.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu i pohađa fakultet u inostranstvu, potrebno je da dostavi prevod potvrde o studiranju overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Studentske BusPlus kartice, na koje imaju pravo lica do navršenih 26 godina starosti, mogu se produžiti podnošenjem originala potvrde o pohađanju fakulteta i pružanjem na uvid važeće Bus Plus kartice i lične karte.

Korisne informacije:

Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć /P11/
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja Opštinskog centra za socijalni rad o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć (original na uvid) ili originaln potvrda izdata od strane nadležnog organa o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć
 • Dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Žene od 60 do 65 godina

Napomena: Po novom Pravilniku o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda koji stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine, a koji između ostalog, propisuje i kategorije za izdavanje presonalizovanih kartica, ukida se izdavanje i dopuna kartica za kategoriju „žene od 60 do 65 godina starosti" (oznaka P12).

Osobe koje su do sada imale ovu kategoriju, upućuju se na izdavanje kartica za lične ili porodične penzionere (ukoliko imaju status penzionisanih lica), ili pak na izdavanje kartica za nezaposlena lica (ukoliko se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje), kako bi mogle da nastave sa korišćenjem prava na povlašćenu vožnju.

Penzioneri /P13/ /P14/

Lični penzioneri /P13/:

 • Kopija lične karte
 • Za lične penzionere: fotokopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju ili privremenog rešenja o penzionisanju (original na uvid) / original potvrde PIO fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju
 • Za lične invalidske penzionere: fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju, gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava, ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju sa utvrđenim kontrolnim pregledom, gde se u slučaju izdavanja kartice na osnovu privremenog rešenja o penzionisanju sa zakazanim kontrolnim pregledom, kartica setuje do 24. datuma u mesecu u kom je zakazan kontrolni pregled, ili original potvrda Republičkog fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju (u tom slučaju lice prilaže i fotokopiju rešenja o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid))
 • Za lične penzionere sa inostranim rešenjem: fotokopija rešenja o penzionisanju sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo na penziju (JMBG ili datum rođenja) ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju gde je osnov privremenosti utvrđivanje visine penzije, sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo (JMBG ili datum rođenja), a za lica mlađa od 65 godina i dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana)
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja: 3 godine. (6 meseci za lica koja podnose potvrdu da su podneli zahtev za ostvarivanje prava na penziju)

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Porodični penzioneri /P14/:

 • Kopija lične karte
 • Fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju kojima je razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava (original na uvid)
 • Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana)
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja: 3 godine

Za porodične penzionere mlađe od 26 godina (kartica se izdaje do kraja školske godine za koju je dostavljena potvrda):

 • Kopija lične karte
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog pravosnažnog rešenja o penzionisanju (original na uvid)
 • Original potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Srbije odnosno original potvrda o pohađanju akreditovane visokošlolske ustanove na teritoriji Srbije
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja: od 1 do 12 meseci

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za porodične penzionere mlađe od 26 godina, produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično.

Nezaposlena lica /P15/
 • Kopija lične karte
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Potvrda ne sme biti starija od 15 dana
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja karte: 6 meseci nakon čega se važenje može produžiti. Kartica se može produžiti najranije 15 dana pre isteka roka važenja.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Izbeglice i interno raseljena lica /P16/
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) - (original na uvid) i dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana)
 • Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) - (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) - (original na uvid), fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid) i dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana)
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti. Produženje se obavlja lično.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti /P4/
 • Kopija lične karte
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti (original na uvid)
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 50-100% invalidnosti /B2/
 • Kopija lične karte.
 • Overena otokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti ili original uverenje / potvrda nadležnog organa (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana)
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
 • Lična karta na uvid
 • Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja /P5/
 • Kopija lične karte
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti (original na uvid)
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70-100% telesnog oštećenja /B4/
 • Kopija lične karte.
 • Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti ili original uverenje / potvrda nadležnog organa (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana)
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
 • Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice bolesti sa 100% invalidnosti /B19/
 • Kopija lične karte.
 • Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa utvrđenim procentom invalidnosti od 100% (original na uvid)
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
 • Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja /P7/
 • Kopija lične karte
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti (original na uvid)
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja /B3/
 • Kopija lične karte.
 • Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti ili original uverenje / potvrda nadležnog organa (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana)
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
 • Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trajno nesposobna lica za rad /P8/
 • Kopija lične karte
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid)
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Dijalizirana lica /P9/
 • Kopija lične karte
 • Potvrda nadležne ustanove RS ili fotokopija komisijskog nalaza sa pečatom nadležne ustanove RS (original na uvid) ili fotokopija izvoda iz zdravstvenog kartona koji mora biti potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i zdravstvene ustanove (original na uvid)
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa lakom duševnom zaostalošću /P10/
 • Kopija lične karte.
 • Potvrda nadležne ustanove RS ili fotokopija komisijskog nalaza sa pečatom nadležne ustanove RS (original na uvid) ili fotokopija izvoda iz zdravstvenog kartona koji mora biti potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i zdravstvene ustanove (original na uvid). Dokumentacija treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: F70.0, F70.1, F70.2 ili F70.3
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću /B10/
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid) i overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
 • Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili original izvoda iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i ustanove (svi dokazi iz ustanova Republike Srbije).
 • Dokumentacija treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: F71, F72 ili F73.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica starija od 65 godina /P18/
 • Kopija lične karte
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) - (original na uvid)
 • Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) - (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) - (original na uvid) i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid)
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja karte: 3 godine. Kartica se dopunjuje jednom godišnje. Dopuna važi od 1.1. do 31.12. tekuće godine.

Napomena: Za sva lica osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište u Beogradu.

Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica /B5/
 • Kopija lične karte. Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).
 • Overena fotokopija medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih, overenog od strane nadležne državne zdravstvene ustanove Republike Srbije (fotokopija u formatu A3 koji je identičan originalu)
 • Overena fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Kartica važi i za pratioca slepog lica isključivo i samo kada je u prisustvu slepog lica.

Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć /B6/
 • Kopija lične karte. Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć ili uverenje nadležnog organa da lice prima stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Lična karta na uvid
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica obolela od dečije paralize i plegije, mišićne distrofije i hemofilije, multipleks skleroze i autizma /B7/ /B8/ /B9/
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte.
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti / overeni izvod iz zdravstvenog kartona / overena fotokopija originalne otpusne liste za završnom dijagnozom ,potpisane i overene od strane nadležnog lekara. 
 • Dokumentacija (za lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije) treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: G80, G81 ili G82 (i sve podšifre). 
 • Dokumentacija (za lica obolela od mišićne distrofije i hemofilije) treba da sadrži šifru ili lat.naziv bolesti: G71.0, D66, D67 ili D68.
 • Dokumentacija (za lica obolela od miltipleks skleroze i autizma) treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: G35 ili F84.0.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Deca do 18 godina starosti koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici /B13/
 • Fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
 • Original ili overena fotokopija rešenja opštinskog centra za socijalni rad o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili overena fotokopija rešenja kojim je dete obuhvaćeno kao član porodice primaoca socijalne pomoći
 • Originalna potvrda o pohađanju škole
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za lica mlađa od 16 godina, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Članovi porodice palih boraca /B17/ /B18/

Učenici i studenti:

 • Za studente: originalna potvrda o pohađanju fakulteta i fotokopija lične karte (original na uvid)
 • Za učenike srednjih škola: originalna potvrda o pohađanju srednje škole i za punoletne učenike, fotokopija lične karte (original na uvid). Za maloletne učenike: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid)
 • Original ili overena fotokopija pravosnažnog prvostepenog rešenja nadležnog organa Republike Srbije ili overena fotokopija drugostepenog organa (gradski organ) - (original na uvid), ili originalno uverenje/potvrda nadležnog organa kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana)
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: do 31.10., nakon čega se može produžiti.

Članovi porodice:

 • Za bračne drugove i roditelje: fotokopija lične karte (original na uvid) i original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
 • Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca
 • Original ili overena fotokopija pravosnažnog prvostepenog rešenja nadležnog organa Republike Srbije ili overena fotokopija drugostepenog organa (gradski organ) - (original na uvid), ili originalno uverenje/potvrda nadležnog organa kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana)

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Nosioci ordena /B11/

Korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa (nosioci ordena „Narodni heroj”, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine”, borci narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioci odlikovanja i sl), pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status.

 • Kopija lične karte.
 • Overena fotokopija odgovarajuće legitimacije izdata od nadležnog organa, kojom lica dokazuju svoj status
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Trudnice /B12/
 • Kopija lične karte (original na uvid).
 • Original lekarskog uverenja/potvrde (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Neophodno je da uverenje sadrži pečat ginekologa i pečat ustanove, kao i datum rođenja ili JMBG trudnice
 • Period važenja karte: od 1 do 9 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Strani državljani /A2/
 • Pasoš ili lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 3 godine.
Foreign nationals /A2/
 • Passport.
 • The period of validity of the ticket: 3 years.

Lica sa 70 do 100% telesnog oštećenja usled nezgode u kojoj je učesvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji Beograda /B20/
 • Kopija lične karte (original na uvid)
 • Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije
 • Nalaz, ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja
 • Zapisnik o uviđaju saobraćajne ne sreće - MUP RS
 • Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Link: Lokacije gde se mogu izvaditi nove karte za gradski prevoz

Link: Cenovnik pojedinačnih karata

Link: Cenovnik personalizovanih karata

[BusPlus]

Komentari   

 
#197 Milorad 28-02-2017 00:08
Citat Andrijana:
Citat Milorad:
Citat Andrijana:
Nisam prijavljena na biro, ali obavljam privremene i povremene radove po ugovoru, radim preko omladiske zadruge i imam prava na zdravstvenu zastitu, itd. U koju kategoriju spadam i da li mi je i sta potrebno za mesecnu? Hvala unapred!

Opcija je samo karta za zaposlene.

Cak i ako bih se prijavila na biro?

Ukoliko ste prijavljeni na biro onda postoji mogućnost dobijanja mesečne karte za nezaposlena lica. Potrebna dokumenta navedena su iznad.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#196 Andrijana 28-02-2017 00:04
Citat Milorad:
Citat Andrijana:
Nisam prijavljena na biro, ali obavljam privremene i povremene radove po ugovoru, radim preko omladiske zadruge i imam prava na zdravstvenu zastitu, itd. U koju kategoriju spadam i da li mi je i sta potrebno za mesecnu? Hvala unapred!

Opcija je samo karta za zaposlene.

Cak i ako bih se prijavila na biro?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#195 Milorad 28-02-2017 00:02
Citat Andrijana:
Nisam prijavljena na biro, ali obavljam privremene i povremene radove po ugovoru, radim preko omladiske zadruge i imam prava na zdravstvenu zastitu, itd. U koju kategoriju spadam i da li mi je i sta potrebno za mesecnu? Hvala unapred!

Opcija je samo karta za zaposlene.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#194 Andrijana 27-02-2017 23:59
Nisam prijavljena na biro, ali obavljam privremene i povremene radove po ugovoru, radim preko omladiske zadruge i imam prava na zdravstvenu zastitu, itd. U koju kategoriju spadam i da li mi je i sta potrebno za mesecnu? Hvala unapred!
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#193 Milorad 11-02-2017 21:59
Citat Marija2134:
Da li trudnice iz Panceva imaju pravo na besplatne markice?

Neophodno je prebivalište na teritoriji grada Beograda za izdavanje BusPlus kartice za trudnice.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#192 Marija2134 11-02-2017 06:13
Da li trudnice iz Panceva imaju pravo na besplatne markice?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#191 Milorad 10-01-2017 19:32
Citat Nataša Janković:
Poštovani, imaju li trudnice sa teritorije mladenovca (prigradska opština) pravo na izdavanje besplatne bus-plus kartice za vreme trudnoće? Hvala unapred.

Da.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#190 Nataša Janković 10-01-2017 18:59
Poštovani, imaju li trudnice sa teritorije mladenovca (prigradska opština) pravo na izdavanje besplatne bus-plus kartice za vreme trudnoće? Hvala unapred.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#189 Milorad 16-12-2016 23:05
Citat Nidza:
Pitanje vezano za studente starije od 26 godina koji zele markicu za nezaposlene: Da li moze potvrda o nezaposlenosti iz PIO fonda? To je i jedini nacin da student dobije potvrdu o nezaposlenju (jer nije na birou).

Ne može, mora original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (ne starija od 15 dana).
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#188 Nidza 01-11-2016 12:46
Pitanje vezano za studente starije od 26 godina koji zele markicu za nezaposlene: Da li moze potvrda o nezaposlenosti iz PIO fonda? To je i jedini nacin da student dobije potvrdu o nezaposlenju (jer nije na birou).
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#187 Davorka 24-06-2016 23:25
Postovani,

Zbunjuje me spisak dokumenata potrebnih za produzenje vaznosti Bus plus kartice za Izbegla lica - P16.

Evo zbog cega: Smatram da zahtevi objavljeni na sajtu Bus plusa nisu u skladu sa pravilnikom (osim ako nije doslo do nekih izmena). Pise da je osim izbeglicke legitimacije potrebna i potvrda sa zavoda o nezaposlenosti. Ako je tako, ta kategorija nema smisla, moze se podvesti pod Nezaposleni ili Zaposleni.

Ukoliko imate neko objasnjenje molim Vas da mi to napisete.

Nisam proveravala ovu opciju na salterima ali po meni je to jedna velika nelogicnost i zbujujuca informacija.

Unapred hvala!
Citat | Prijavi administratoru
 
 
+1 #186 Wesker 26-05-2016 23:41
Citat M. M. Vrchin:
Мислим да једино имате право на месечну за запослене, уколико сте у радном односу, или уколико сте незапослени, треба показати на увид потврду са Службе за запошљавање.

Posto je student, onda verovatno nije prijavljena u NSZ. Jedino ostaje za zaposlene, ali ne mora biti u radnom odnosu, tj. ne trebaju nikakva dokumenta za to (samo licna karta). Problem je sto je to najskuplja karta.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
+1 #185 M. M. Vrchin 26-05-2016 19:46
Citat Milina:
Imam 29 godina, na osnovnim studijama sam. Kakvu onda markicu treba da kupim, prebivaliste je Mladenovac, skola Beograd?

Погледајте горе у овом делу сајта под Студенти, Запослени и Незапослени. На студентску месечну остварују право студенти до 26 година. Мислим да једино имате право на месечну за запослене, уколико сте у радном односу, или уколико сте незапослени, треба показати на увид потврду са Службе за запошљавање. Потребно је да имате месечну карту за све четири зоне.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#184 Milina 26-05-2016 09:23
Imam 29 godina, na osnovnim studijama sam. Kakvu onda markicu treba da kupim, prebivaliste je Mladenovac, skola Beograd?
Citat | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar

Molimo Vas da kod pisanja komentara, davanja predloga ili pritužbi na funkcionisanje linija budete što precizniji sa podacima - komentari koji su nerazumljivi, ne sadrže potrebne podatke ili sadrže netačne podatke neće biti objavljeni. Upozoravamo Vas da rasprave ne vode rešenju ni jednog problema, već samo konstruktivni predlozi, dijalog i razumevanje, i molimo Vas da to imate u vidu. Bilo kakva vrsta vređanja, političke diskusije, neće se tolerisati i takvi komentari biće obrisani. Ukoliko primetite neprikladan komentar molimo Vas da nas obavestite klikom na link "Prijavi administratoru". Ocenjivanje komentara dozvoljeno je samo registrovanim posetiocima. Upotreba više različitih korisničkih imena prilikom pisanja komentara, odnosno pisanje različitih komentara sa više različitih imena nije dozvoljeno i sledi automatska zabrana pisanja komentara. Upotreba isključivo velikih slova nije dozvoljena.

Sigurnosni kod
Osveži