Potrebna dokumenta za izdavanje BusPlus karata za gradski prevoz

FacebookTwitter

Napisao Administrator
ponedeljak, 29 avgust 2011 15:26

BusPlus - Novi sistem naplate gradskog prevoza u Beogradu

Potrebna dokumenta za izdavanje personalizovanih karata za gradski prevoz u Beogradu. Izdavanje personalizovanih kartica omogućeno je na više lokacija u gradu.

Zaposleni
 • Kopija lične karte.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Učenici osnovnih i srednjih škola

Učenici osnovnih škola

Učenici osnovnih škola na teritoriji grada Beograda od 1. septembra 2012. godine ostvaruju pravo na besplatno korišćenje gradskog prevoza.

Učenici srednjih škola

Potrebna dokumenta za izdavanje:

 • Originalna potvrda o pohađanju škole (Akreditovana škola sa sedištem u Beogradu. Ukoliko učenik ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola može da bude na teritoriji Srbije)
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte (fotokopija) (original na uvid)
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (fotokopija) (original na uvid)

Učenici srednjih škola mogu izvaditi ili produžiti važnost personalizovanih BusPlus kartica za narednu školsku 2015/2016. godinu počev od ponedeljka, 24. avgusta 2015. godine. Kartice od prethodne školske godine učenicima srednjih škola će važiti do 30. septembra.

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (4 godine) / Godinu dana (za školsku godinu do 30.09., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu)

Napomena:

 • Za učenike srednjih škola koji nisu navršili 20 godina.
 • Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.
 • Za maloletna lica, pri produžavanju važenja kartice, nije neophodno prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Za produženje BusPlus kartica đaka srednjih škola, potrebno je podneti original potvrde o pohađanju škole i pružiti na uvid važeću BusPlus karticu i dokument sa matičnim brojem - zdravstvenu knjižicu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu ili pasoš.

Studenti

Studenti mogu izvaditi ili produžiti važnost personalizovanih BusPlus kartica za narednu školsku 2015/2016. godinu počev od ponedeljka, 24. avgusta 2015. godine. Kartice od prethodne školske godine važe zaključno sa 30. novembrom 2015.

Potrebna dokumenta za izdavanje - Studenti sa potvrdom o studiranju za celu školsku godinu (P3):

 • Originalna potvrda o pohađanju škole ili fakulteta za celu godinu (Akreditovana škola / fakultet sa sedištem u Beogradu).
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)

Potrebna dokumenta za izdavanje - Studenti koji nemaju potvrdu o studiranju za celu školsku godinu - apsolventi, postapsolventi, studenti master i doktorskih studija (P17):

 • Originalna potvrda o apsolventskom / postapsolventskom stažu, master / doktorskim studijama izdata za do određenog datuma. 
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti:

 • Fotokopija pasoša (original na uvid)
 • Originalna potvrda sa akreditovanog fakulteta / škole sa sedištem u Beogradu

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (4 godine) / Za P3: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu). Za P17: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena:

 • Na studentske legitimacije imaju pravo lica koja nisu navršila 26 godina (studenti osnovnih studija, apsolventi, postapsolventi, studenti master studija). Studenti doktorskih studija i studenti medicinskog fakulteta do navršenih 28 godina.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola / fakultet mogu da budu na teritoriji Srbije.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu i pohađa fakultet u inostranstvu, potrebno je da dostavi prevod potvrde o studiranju overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Studentske BusPlus kartice, na koje imaju pravo lica do navršenih 26 godina starosti, mogu se produžiti podnošenjem originala potvrde o pohađanju fakulteta i pružanjem na uvid važeće Bus Plus kartice i lične karte.

Korisne informacije:

Članovi domaćinstva korisnici materijalnog obezbeđenja porodice (MOP)
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja Opštinskog centra za socijalni rad o trajnom korišćenju novčane socijalne pomoći (NSP) - original na uvid.
 • Dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Žene od 60 do 65 godina

Napomena: Po novom Pravilniku o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda koji stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine, a koji između ostalog, propisuje i kategorije za izdavanje presonalizovanih kartica, ukida se izdavanje i dopuna kartica za kategoriju „žene od 60 do 65 godina starosti" (oznaka P12).

Osobe koje su do sada imale ovu kategoriju, upućuju se na izdavanje kartica za lične ili porodične penzionere (ukoliko imaju status penzionisanih lica), ili pak na izdavanje kartica za nezaposlena lica (ukoliko se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje), kako bi mogle da nastave sa korišćenjem prava na povlašćenu vožnju.

Penzioneri
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju / privremenog rešenja o penzionisanju / potvrde PIO fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Lica starija od 65 godina od 25.01.2015 mogu da kupe godišnju kartu po ceni od 407 dinara, a koja će važiti od dana kupovine do 31.12.2015. godine.

Nezaposlena lica
 • Kopija lične karte.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Potvrda ne sme biti starija od 15 dana.
 • Lična karta na uvid.
 • Cena izdavanja kartice je 250 dinara.
 • Period važenja karte: 6 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Izbeglice i interno raseljena lica
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije i originalna potvrda o priznavanju statusa iz Komesarijata za izbeglice ili Povereništva za izbeglice u opštinama ne starija od 30 dana. Izbeglička legitimacija na uvid.
 • Za interno raseljena lica: fotokopija legitimacije za raseljena lica i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine - original na uvid.
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 50-100% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70-100% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice bolesti sa 100% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenje nadležnog organa o trajnoj invalidnosti i dokaz da lice nije u radnom odnosu - original na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trajno nesposobna lica za rad
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Dijalizirana i transplatirana lica
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija potvrde nadležne ustanove ili izvoda iz zdravstvenog kartona - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa lakom duševnom zaostalošću
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija potvrde nadležne ustanove ili izvoda iz zdravstvenog kartona.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću
 • Za lica starija od 16 godina: fotokopija lične karte i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih - original na uvid.
 • Fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica starija od 65 godina
 • Kopija lične karte.
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije i originalna potvrda o priznavanju statusa iz Komesarijata za izbeglice ili Povereništva za izbeglice u opštinama ne starija od 30 dana - original na uvid.
 • Za interno raseljena lica: fotokopija legitimacije za raseljena lica i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za sva lica osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište u Beogradu.

Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija medicinskog kartona koji izdaje Savez slepih - original na uvid.
 • Fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Kartica važi i za pratioca slepog lica isključivo i samo kada je u prisustvu slepog lica.

Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Kopija lične karte. Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica obolela od dečije paralize i plegije, mišićne distrofije i hemofilije, multipleks skleroze i autizma
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte.
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti / overeni izvod iz zdravstvenog kartona / overena fotokopija originalne otpusne liste za završnom dijagnozom , potpisane i overene od strane nadležnog lekara.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Deca do 18 godina starosti koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici
 • Za lica od 16 do 18 godina: fotokopija lične karte.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija rešenja nadležnog centra za socijalni rad o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili fotokopija rešenja kojim je dete obuhvaćeno kao član porodice primaoca socijalne pomoći - original na uvid.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih.
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za lica mlađa od 16 godina, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Članovi porodice palih boraca
 • Za studente: originalna potvrda o pohađanju fakulteta i fotokopija lične karte.
 • Za učenike srednjih škola: originalna potvrda o pohađanju srednje škole i * za punoletne učenike: fotokopija lične karte / * za maloletne učenike: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Za bračne drugove i roditelje: fotokopija lične karte i original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana. Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja da je lice uživalac porodične invalidnine po osnovu palog borca - original na uvid.
 • Lična karta (za roditelje, supruge i studente) na uvid.
 • Lična karta ili zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih (za učenike) na uvid.
 • Potvrda da pohađanju škole ili fakulteta (za decu palih boraca) na uvid.
 • Dokaz da nisu u radnom odnosu (za bračne drugove i roditelje palih boraca) na uvid.
 • Period važenja karte: Za studente i učenike do 31.10., nakon čega se može produžiti. Za bračne drugove i roditelje palih boraca do 31.12., nakon čega se može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Nosioci ordena

Korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa (nosioci ordena „Narodni heroj”, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine”, borci narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioci odlikovanja i sl), pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status.

 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija odgovarajuće legitimacije izdata od nadležnog organa, kojom lica dokazuju svoj status - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trudnice
 • Kopija lične karte (original na uvid).
 • Original lekarskog uverenja (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Na uverenju je bitno da postoje dva pečata (pečat lekara specijaliste i pečat ustanove koja izdaje uverenje).
 • Period važenja karte: od 1 do 9 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Strani državljani
 • Kopija pasoša.
 • Pasoš na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.
Foreign nationals
 • A copy of the passport.
 • Passport.
 • The period of validity of the ticket: 4 years.

Link: Lokacije gde se mogu izvaditi nove karte za gradski prevoz

Link: Cenovnik pojedinačnih karata

Link: Cenovnik personalizovanih karata

[BusPlus]

Komentari   

 
#187 Davorka 24-06-2016 23:25
Postovani,

Zbunjuje me spisak dokumenata potrebnih za produzenje vaznosti Bus plus kartice za Izbegla lica - P16.

Evo zbog cega: Smatram da zahtevi objavljeni na sajtu Bus plusa nisu u skladu sa pravilnikom (osim ako nije doslo do nekih izmena). Pise da je osim izbeglicke legitimacije potrebna i potvrda sa zavoda o nezaposlenosti. Ako je tako, ta kategorija nema smisla, moze se podvesti pod Nezaposleni ili Zaposleni.

Ukoliko imate neko objasnjenje molim Vas da mi to napisete.

Nisam proveravala ovu opciju na salterima ali po meni je to jedna velika nelogicnost i zbujujuca informacija.

Unapred hvala!
Citat | Prijavi administratoru
 
 
+1 #186 Wesker 26-05-2016 23:41
Citat M. M. Vrchin:
Мислим да једино имате право на месечну за запослене, уколико сте у радном односу, или уколико сте незапослени, треба показати на увид потврду са Службе за запошљавање.

Posto je student, onda verovatno nije prijavljena u NSZ. Jedino ostaje za zaposlene, ali ne mora biti u radnom odnosu, tj. ne trebaju nikakva dokumenta za to (samo licna karta). Problem je sto je to najskuplja karta.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
+1 #185 M. M. Vrchin 26-05-2016 19:46
Citat Milina:
Imam 29 godina, na osnovnim studijama sam. Kakvu onda markicu treba da kupim, prebivaliste je Mladenovac, skola Beograd?

Погледајте горе у овом делу сајта под Студенти, Запослени и Незапослени. На студентску месечну остварују право студенти до 26 година. Мислим да једино имате право на месечну за запослене, уколико сте у радном односу, или уколико сте незапослени, треба показати на увид потврду са Службе за запошљавање. Потребно је да имате месечну карту за све четири зоне.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#184 Milina 26-05-2016 09:23
Imam 29 godina, na osnovnim studijama sam. Kakvu onda markicu treba da kupim, prebivaliste je Mladenovac, skola Beograd?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#183 Milorad 03-02-2016 18:25
Citat Sandra Lala:
Da li moguce izvaditi personalizovanu bus plus karticu sa pasosem ili mora biti licna karta?

Može za kategoriju putnika "zaposlena lica" i naravno za strane državljane. Za ostale kategorije personalizovanih karata potrebna je lična karta.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#182 Sandra Lala 03-02-2016 17:55
Da li moguce izvaditi personalizovanu bus plus karticu sa pasosem ili mora biti licna karta?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#181 Milorad 02-02-2016 18:43
Citat Nale:
Imam 29 godina, studiram u Beogradu, prebivalište (u l.k.) mi je u Čačku, iako u Beogradu živim godinama unazad. Dosad su mi sasvim odgovarale pojedinačne karte, ali ću sada morati da kupim mesečnu. Ako sam dobro razumela, u slučaju da želim mesečnu kartu, moja jedina opcija je karta za zaposlene? Gde tu ima logike? Studiram i nisam zaposlena, ali me sistem ne vidi nikako drugačije nego kao zaposlenu... nešto ne štima. Hvala unapred na odgovoru!

Po zakonu Vi ste u obavezi da prijavite promenu prebivališta. Ukoliko nemate prebivalište na teritoriji grada Beograda onda je jedino opcija mesečna karta za zaposlene.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#180 Nale 02-02-2016 17:33
Imam 29 godina, studiram u Beogradu, prebivalište (u l.k.) mi je u Čačku, iako u Beogradu živim godinama unazad. Dosad su mi sasvim odgovarale pojedinačne karte, ali ću sada morati da kupim mesečnu. Ako sam dobro razumela, u slučaju da želim mesečnu kartu, moja jedina opcija je karta za zaposlene? Gde tu ima logike? Studiram i nisam zaposlena, ali me sistem ne vidi nikako drugačije nego kao zaposlenu... nešto ne štima. Hvala unapred na odgovoru!
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#179 Milorad 02-02-2016 11:36
Citat zlata:
Penzionerka sam, 63godine stara. Pre cetiri godine uzela sam personalizovanu bus plus karticu koju redovno dopunjavam svakog meseca. Danas nisam mogla da je promenim posto sam izgubila resenje o penziju, cek od penzije ne priznaju. Sta da radim?

Idite u PIO fond i podnesite zahtev za izdavanje overene kopije rešenja o penzionisanju.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#178 zlata 02-02-2016 11:33
Penzionerka sam, 63godine stara. Pre cetiri godine uzela sam personalizovanu bus plus karticu koju redovno dopunjavam svakog meseca. Danas nisam mogla da je promenim posto sam izgubila resenje o penziju, cek od penzije ne priznaju. Sta da radim?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#177 Milorad 02-02-2016 00:20
Citat zaposlenistudent:
Poštovani,

Kao zaposleni student master studija, da li imam pravo na P3 studentsku personalizovanu karticu?

Hvala

Uslov za studentske legitimacije je da niste navršili 26 godina (studenti osnovnih studija, apsolventi, postapsolventi, studenti master studija), odnosno studenti doktorskih studija i studenti medicinskog fakulteta do navršenih 28 godina. Od dokumenata potrebna je potvrda o školovanju i lična karta.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#176 zaposlenistudent 01-02-2016 15:43
Poštovani,

Kao zaposleni student master studija, da li imam pravo na P3 studentsku personalizovanu karticu?

Hvala
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#175 Milorad 31-01-2016 12:20
Citat marko80:
Kakvu karticu mogu dobiti zaposleni na privremeno povremenim poslovima koji nemaju prebivaliste na teritoriji beograda? I sta treba od dokumenata?

Možete izvaditi samo kartu za zaposlene. Od dokumenta potrebna je lična karta.
Citat | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar

Molimo Vas da kod pisanja komentara, davanja predloga ili pritužbi na funkcionisanje linija budete što precizniji sa podacima - komentari koji su nerazumljivi, ne sadrže potrebne podatke ili sadrže netačne podatke neće biti objavljeni. Upozoravamo Vas da rasprave ne vode rešenju ni jednog problema, već samo konstruktivni predlozi, dijalog i razumevanje, i molimo Vas da to imate u vidu. Bilo kakva vrsta vređanja, političke diskusije, neće se tolerisati i takvi komentari biće obrisani. Ukoliko primetite neprikladan komentar molimo Vas da nas obavestite klikom na link "Prijavi administratoru". Ocenjivanje komentara dozvoljeno je samo registrovanim posetiocima. Upotreba više različitih korisničkih imena prilikom pisanja komentara, odnosno pisanje različitih komentara sa više različitih imena nije dozvoljeno i sledi automatska zabrana pisanja komentara. Upotreba isključivo velikih slova nije dozvoljena.

Sigurnosni kod
Osveži