Potrebna dokumenta za izdavanje BusPlus karata za gradski prevoz

FacebookTwitter

Napisao Administrator
ponedeljak, 29 avgust 2011 14:26

BusPlus - Novi sistem naplate gradskog prevoza u Beogradu

Potrebna dokumenta za izdavanje personalizovanih karata za gradski prevoz u Beogradu. Izdavanje personalizovanih kartica omogućeno je na više lokacija u gradu.

Zaposleni
 • Kopija lične karte.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Učenici osnovnih i srednjih škola

Učenici osnovnih škola

Učenici osnovnih škola na teritoriji grada Beograda od 1. septembra 2012. godine ostvaruju pravo na besplatno korišćenje gradskog prevoza.

Učenici srednjih škola

Potrebna dokumenta za izdavanje:

 • Originalna potvrda o pohađanju škole (Akreditovana škola sa sedištem u Beogradu. Ukoliko učenik ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola može da bude na teritoriji Srbije)
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte (fotokopija) (original na uvid)
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (fotokopija) (original na uvid)

Učenici srednjih škola mogu izvaditi ili produžiti važnost personalizovanih BusPlus kartica za narednu školsku 2015/2016. godinu počev od ponedeljka, 24. avgusta 2015. godine. Kartice od prethodne školske godine učenicima srednjih škola će važiti do 30. septembra.

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (4 godine) / Godinu dana (za školsku godinu do 30.09., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu)

Napomena:

 • Za učenike srednjih škola koji nisu navršili 20 godina.
 • Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.
 • Za maloletna lica, pri produžavanju važenja kartice, nije neophodno prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Za produženje BusPlus kartica đaka srednjih škola, potrebno je podneti original potvrde o pohađanju škole i pružiti na uvid važeću BusPlus karticu i dokument sa matičnim brojem - zdravstvenu knjižicu, izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu ili pasoš.

Studenti

Studenti mogu izvaditi ili produžiti važnost personalizovanih BusPlus kartica za narednu školsku 2015/2016. godinu počev od ponedeljka, 24. avgusta 2015. godine. Kartice od prethodne školske godine važe zaključno sa 30. novembrom ove godine.

Potrebna dokumenta za izdavanje - Studenti sa potvrdom o studiranju za celu školsku godinu (P3):

 • Originalna potvrda o pohađanju škole ili fakulteta za celu godinu (Akreditovana škola / fakultet sa sedištem u Beogradu).
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)

Potrebna dokumenta za izdavanje - Studenti koji nemaju potvrdu o studiranju za celu školsku godinu - apsolventi, postapsolventi, studenti master i doktorskih studija (P17):

 • Originalna potvrda o apsolventskom / postapsolventskom stažu, master / doktorskim studijama izdata za do određenog datuma. 
 • Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti:

 • Fotokopija pasoša (original na uvid)
 • Originalna potvrda sa akreditovanog fakulteta / škole sa sedištem u Beogradu

Period izdavanja kartice / Period važenja kartice:

Trajna (4 godine) / Za P3: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu). Za P17: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena:

 • Na studentske legitimacije imaju pravo lica koja nisu navršila 26 godina (studenti osnovnih studija, apsolventi, postapsolventi, studenti master studija). Studenti doktorskih studija i studenti medicinskog fakulteta do navršenih 28 godina.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu, akreditovana škola / fakultet mogu da budu na teritoriji Srbije.
 • Ukoliko student ima prebivalište u Beogradu i pohađa fakultet u inostranstvu, potrebno je da dostavi prevod potvrde o studiranju overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Napominjemo da oni koji upisuju prvu godinu srednje škole ili fakulteta, zbog promene statusa imaju obavezu da izvade novu voznu legitimaciju. Cena izdavanja nove Busplus kartice je 250 dinara, dok je njeno produženje za narednu školsku godinu besplatno.

Studentske BusPlus kartice, na koje imaju pravo lica do navršenih 26 godina starosti, mogu se produžiti podnošenjem originala potvrde o pohađanju fakulteta i pružanjem na uvid važeće Bus Plus kartice i lične karte.

Korisne informacije:

Članovi domaćinstva korisnici materijalnog obezbeđenja porodice (MOP)
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja Opštinskog centra za socijalni rad o trajnom korišćenju novčane socijalne pomoći (NSP) - original na uvid.
 • Dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Žene od 60 do 65 godina

Napomena: Po novom Pravilniku o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu na teritoriji grada Beograda koji stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine, a koji između ostalog, propisuje i kategorije za izdavanje presonalizovanih kartica, ukida se izdavanje i dopuna kartica za kategoriju „žene od 60 do 65 godina starosti" (oznaka P12).

Osobe koje su do sada imale ovu kategoriju, upućuju se na izdavanje kartica za lične ili porodične penzionere (ukoliko imaju status penzionisanih lica), ili pak na izdavanje kartica za nezaposlena lica (ukoliko se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje), kako bi mogle da nastave sa korišćenjem prava na povlašćenu vožnju.

Penzioneri
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju / privremenog rešenja o penzionisanju / potvrde PIO fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Lica starija od 65 godina od 25.01.2015 mogu da kupe godišnju kartu po ceni od 407 dinara, a koja će važiti od dana kupovine do 31.12.2015. godine.

Nezaposlena lica
 • Kopija lične karte.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Potvrda ne sme biti starija od 15 dana.
 • Lična karta na uvid.
 • Cena izdavanja kartice je 250 dinara.
 • Period važenja karte: 6 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Izbeglice i interno raseljena lica
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije i originalna potvrda o priznavanju statusa iz Komesarijata za izbeglice ili Povereništva za izbeglice u opštinama ne starija od 30 dana. Izbeglička legitimacija na uvid.
 • Za interno raseljena lica: fotokopija legitimacije za raseljena lica i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine - original na uvid.
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 20-40% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Ratni vojni invalidi i mirndopski vojni invalidi sa 50-100% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 50-60% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice nesreće na poslu i profesionalnog oboljenja sa 70-100% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Invalidi rada usled posledice bolesti sa 100% invalidnosti
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 20-40% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Civilni invalidi rata sa 50-100% telesnog oštećenja
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenje nadležnog organa o trajnoj invalidnosti i dokaz da lice nije u radnom odnosu - original na uvid.
 • Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.
  Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trajno nesposobna lica za rad
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Dijalizirana i transplatirana lica
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija potvrde nadležne ustanove ili izvoda iz zdravstvenog kartona - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa lakom duševnom zaostalošću
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija potvrde nadležne ustanove ili izvoda iz zdravstvenog kartona.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću
 • Za lica starija od 16 godina: fotokopija lične karte i fotokopija rešenja nadležnog organa o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje - original na uvid.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih - original na uvid.
 • Fotokopija komisijskog nalaza nadležne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili izvod iz zdravstvenog kartona.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica starija od 65 godina
 • Kopija lične karte.
 • Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije i originalna potvrda o priznavanju statusa iz Komesarijata za izbeglice ili Povereništva za izbeglice u opštinama ne starija od 30 dana - original na uvid.
 • Za interno raseljena lica: fotokopija legitimacije za raseljena lica i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za sva lica osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište u Beogradu.

Slepa lica i njihov pratilac kada je u prisustvu slepog lica
 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija medicinskog kartona koji izdaje Savez slepih - original na uvid.
 • Fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Kartica važi i za pratioca slepog lica isključivo i samo kada je u prisustvu slepog lica.

Invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Kopija lične karte. Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija rešenja nadležnog organa o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Lica obolela od dečije paralize i plegije, mišićne distrofije i hemofilije, multipleks skleroze i autizma
 • Za punoletna lica: fotokopija lične karte.
 • Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti / overeni izvod iz zdravstvenog kartona / overena fotokopija originalne otpusne liste za završnom dijagnozom , potpisane i overene od strane nadležnog lekara.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Deca do 18 godina starosti koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć na osnovu rešenja nadležnog centra za socijalni rad uz potvrdu da su redovni učenici
 • Za lica od 16 do 18 godina: fotokopija lične karte.
 • Za lica mlađa od 16 godina: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Fotokopija rešenja nadležnog centra za socijalni rad o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili fotokopija rešenja kojim je dete obuhvaćeno kao član porodice primaoca socijalne pomoći - original na uvid.
 • Lična karta na uvid / pasoš, zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih.
 • Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za lica mlađa od 16 godina, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Članovi porodice palih boraca
 • Za studente: originalna potvrda o pohađanju fakulteta i fotokopija lične karte.
 • Za učenike srednjih škola: originalna potvrda o pohađanju srednje škole i * za punoletne učenike: fotokopija lične karte / * za maloletne učenike: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih.
 • Za bračne drugove i roditelje: fotokopija lične karte i original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana. Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG.
 • Fotokopija pravosnažnog rešenja da je lice uživalac porodične invalidnine po osnovu palog borca - original na uvid.
 • Lična karta (za roditelje, supruge i studente) na uvid.
 • Lična karta ili zdravstvena knjižica ili izvod iz matične knjige rođenih (za učenike) na uvid.
 • Potvrda da pohađanju škole ili fakulteta (za decu palih boraca) na uvid.
 • Dokaz da nisu u radnom odnosu (za bračne drugove i roditelje palih boraca) na uvid.
 • Period važenja karte: Za studente i učenike do 31.10., nakon čega se može produžiti. Za bračne drugove i roditelje palih boraca do 31.12., nakon čega se može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

Nosioci ordena

Korisnici koji su to pravo stekli na osnovu saveznih i republičkih propisa (nosioci ordena „Narodni heroj”, nosioci „Partizanske spomenice 1941. godine”, borci narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioci odlikovanja i sl), pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju ovaj status.

 • Kopija lične karte.
 • Fotokopija odgovarajuće legitimacije izdata od nadležnog organa, kojom lica dokazuju svoj status - original na uvid.
 • Lična karta na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Trudnice
 • Kopija lične karte (original na uvid).
 • Original lekarskog uverenja (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Na uverenju je bitno da postoje dva pečata (pečat lekara specijaliste i pečat ustanove koja izdaje uverenje).
 • Period važenja karte: od 1 do 9 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Beograda.

Korisne informacije:

Strani državljani
 • Kopija pasoša.
 • Pasoš na uvid.
 • Period važenja karte: 4 godine.
Foreign nationals
 • A copy of the passport.
 • Passport.
 • The period of validity of the ticket: 4 years.

Link: Lokacije gde se mogu izvaditi nove karte za gradski prevoz

Link: Cenovnik pojedinačnih karata

Link: Cenovnik personalizovanih karata

[BusPlus]

Komentari   

 
#169 Wesker 21-11-2015 16:34
Citat Milos Ilic:
Elem, odgovorio sam ti u mojoj drugoj recenici u prethodnom postu.

Da, ne znam kako mi to promace.

Citat Milos Ilic:
Svako dobro i ziveli.

Zdravo bio!
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#168 Milos Ilic 21-11-2015 11:45
Citat Wesker:
Citat Milos Ilic:
Da ti pomognem. Tebi uplata za novembar vazi zakljucno sa 30. novembrom odn. nebitno je sto ti vazenje istice 27-og, cisto da znas. Ne dobijas novu karticu nego se aktuelna produzuje u Bus plusu na svakih 6 meseci.

Hvala Milose! Znam da trenutnu karticu produzavam, ali i dalje nisam najbolje shvatio da li od 27. do zadnjeg dana novembra mogu da koristim ovu koju sad imam!? Ja cu je svakako produziti pre 27. nego pitam cisto da bih znao :)

To se zove drug na drumu, nemoj se zahvaljivati. Elem, odgovorio sam ti u mojoj drugoj recenici u prethodnom postu. Nije vazno kad ti istice kartica jer ti dopuna vazi do 30-og novembra. Mogla je kartica da istekne i 5-og u mescu, nebitno je. Cim si dopunio za tekuci mesec i sistem to prihvatio onda je to to. Inace, sve ovo sam i ja pitao u Bus plusu pa tako i znam. Svako dobro i ziveli.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#167 Wesker 20-11-2015 23:19
Sad je sve jasno, hvala vam na odgovorima!
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#166 Goran 20-11-2015 21:10
Citat Wesker:
Citat Milos Ilic:
Da ti pomognem. Tebi uplata za novembar vazi zakljucno sa 30. novembrom odn. nebitno je sto ti vazenje istice 27-og, cisto da znas. Ne dobijas novu karticu nego se aktuelna produzuje u Bus plusu na svakih 6 meseci.

Hvala Milose! Znam da trenutnu karticu produzavam, ali i dalje nisam najbolje shvatio da li od 27. do zadnjeg dana novembra mogu da koristim ovu koju sad imam!? Ja cu je svakako produziti pre 27. nego pitam cisto da bih znao :)

Da, kartu ćete moći koristiti do kraja meseca (uplaćene dopune). Ukoliko se kojim slučajem Vaša karta mora zameniti (oštećenje kartice npr.) onda se na novu karticu prebacuje iznos preostale dopune, odnosno karta važi do kraja meseca za koji je prevoz uplaćen. Kod karata za nezaposlene, produženje važenja karte može se izvršiti najranije 15 dana pre isteka roka važenje karte. Karta za nezaposlene važi 6 meseci.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#165 Wesker 20-11-2015 12:30
Citat Milos Ilic:
Da ti pomognem. Tebi uplata za novembar vazi zakljucno sa 30. novembrom odn. nebitno je sto ti vazenje istice 27-og, cisto da znas. Ne dobijas novu karticu nego se aktuelna produzuje u Bus plusu na svakih 6 meseci.

Hvala Milose! Znam da trenutnu karticu produzavam, ali i dalje nisam najbolje shvatio da li od 27. do zadnjeg dana novembra mogu da koristim ovu koju sad imam!? Ja cu je svakako produziti pre 27. nego pitam cisto da bih znao :)
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#164 Milos Ilic 19-11-2015 14:26
Citat Wesker:
Citat Goran:
Vašu karticu možete produžiti najranije 15 dana pre isteka roka važenja.

Hvala Gorane! Znaci, u mom slucaju, karticu mogu produziti od 12. do 27. Ali tu se javlja drugi problem: platio sam mesecnu kartu za novembar, dakle pun iznos, a ne vazi mi ceo mesec, to se ne cini ispravnim, zar ne!?

Da ti pomognem. Tebi uplata za novembar vazi zakljucno sa 30. novembrom odn. nebitno je sto ti vazenje istice 27-og, cisto da znas. Ne dobijas novu karticu nego se aktuelna produzuje u Bus plusu na svakih 6 meseci.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#163 Goran 19-11-2015 13:38
Citat Wesker:
Citat Goran:
Vašu karticu možete produžiti najranije 15 dana pre isteka roka važenja.

Hvala Gorane! Znaci, u mom slucaju, karticu mogu produziti od 12. do 27. Ali tu se javlja drugi problem: platio sam mesecnu kartu za novembar, dakle pun iznos, a ne vazi mi ceo mesec, to se ne cini ispravnim, zar ne!?

Uplaćeni iznos dopune prebacuje se na novu karticu.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#162 Wesker 19-11-2015 12:57
Citat Goran:
Vašu karticu možete produžiti najranije 15 dana pre isteka roka važenja.

Hvala Gorane! Znaci, u mom slucaju, karticu mogu produziti od 12. do 27. Ali tu se javlja drugi problem: platio sam mesecnu kartu za novembar, dakle pun iznos, a ne vazi mi ceo mesec, to se ne cini ispravnim, zar ne!?
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#161 Goran 19-11-2015 11:00
Citat Wesker:
Personalizovana karta za nezaposlene mi vazi do 27.11 (petak). Da li moram da cekam bas taj dan da produzim u toku tog dana ili mogu i par dana ranije? Jer ako mora 27-i da se saceka da prodje, pa da odem u ponedeljak, onda necu imati vazecu kartu, da odem do neke BusPlus poslovnice (iako sam platio za CEO novembar, a ne samo do 27).

Vašu karticu možete produžiti najranije 15 dana pre isteka roka važenja.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#160 Wesker 18-11-2015 22:51
Personalizovana karta za nezaposlene mi vazi do 27.11 (petak). Da li moram da cekam bas taj dan da produzim u toku tog dana ili mogu i par dana ranije? Jer ako mora 27-i da se saceka da prodje, pa da odem u ponedeljak, onda necu imati vazecu kartu, da odem do neke BusPlus poslovnice (iako sam platio za CEO novembar, a ne samo do 27).
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#159 Goran 18-11-2015 18:50
Citat Ckobi:
Pozdrav,

Osoba koja boluje od MULTIPLE SKLEROZE od dokumentacije piše Izvod iz zdravstvenog kartona - original na uvid. Gde se vadi izvod iz zdravstvenog kartona i šta treba da piše na njemu kao neka potvrda da bolujem od MS-a ili ceo izvod? Da li je dovoljna otpusna lista iz bolnice? Hvala.

Od dokumentacije potrebna je Lična karta, Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti / overeni izvod iz zdravstvenog kartona / overena fotokopija originalne otpusne liste za završnom dijagnozom , potpisane i overene od strane nadležnog lekara.
Citat | Prijavi administratoru
 
 
#158 Ckobi 18-11-2015 11:20
Pozdrav,

Osoba koja boluje od MULTIPLE SKLEROZE od dokumentacije piše Izvod iz zdravstvenog kartona - original na uvid. Gde se vadi izvod iz zdravstvenog kartona i šta treba da piše na njemu kao neka potvrda da bolujem od MS-a ili ceo izvod? Da li je dovoljna otpusna lista iz bolnice? Hvala.
Citat | Prijavi administratoru
 

Dodaj komentar

Molimo Vas da kod pisanja komentara, davanja predloga ili pritužbi na funkcionisanje linija budete što precizniji sa podacima - komentari koji su nerazumljivi, ne sadrže potrebne podatke ili sadrže netačne podatke neće biti objavljeni. Upozoravamo Vas da rasprave ne vode rešenju ni jednog problema, već samo konstruktivni predlozi, dijalog i razumevanje, i molimo Vas da to imate u vidu. Bilo kakva vrsta vređanja, političke diskusije, neće se tolerisati i takvi komentari biće obrisani. Ukoliko primetite neprikladan komentar molimo Vas da nas obavestite klikom na link "Prijavi administratoru". Ocenjivanje komentara dozvoljeno je samo registrovanim posetiocima. Upotreba više različitih korisničkih imena prilikom pisanja komentara, odnosno pisanje različitih komentara sa više različitih imena nije dozvoljeno i sledi automatska zabrana pisanja komentara.

Sigurnosni kod
Osveži