Prijava - Primedba na rad vozača (Linija: 307 / datum: 05.03.2016.)

Napisao Administrator
sreda, 09 mart 2016 17:52

PRIJAVA:

Poštovani,

U cilju opšteg kvaliteta rada prevoznika GSP "Beograd" i bezbednosti putnika zamolili bi Vas da sprovedete internu kontrolu rada vozača koji je dana 05.03.2016. upravljao vozilom na autobuskoj liniji broj "307" (vreme polaska sa terminusa "Vinča": 19:13h) (putnik ne navodi garažni broj vozila), i koji je prema navodima putnika vozilom upravljao neprilagođenom brzinom.

Navodi putnika u celini: "Autobus sa kojim sam sad stigla na Ustaničku (05.03.2016), krenuo iz Vinče u 19:13h, po vikend redu vožnje, vozač vozi neprilagođenom brzinom i nasilnički. Tako može da se vozi sam, a ne da nas tretira kao krompire. Mnogo puta su vozači vozili prebrzo, ali ovako se nikada nisam uplašila."

Molimo Vas da navode putnika proverite i po potrebi preduzmete odgovarajuće mere u cilju dodatne edukacije vozača u poštovanju saobraćajnih propisa i kvaliteta prevozne usluge.

ODGOVOR nadležnih:

Na osnovu dostavljenih podataka, a uvidom u raspoloživu saobraćajno-tehničku dokumentaciju i sistem za daljinsko praćenje vozila javnog prevoza, utvrđen je identitet vozača koji je upravljao vozilom u navedenom periodu.

S tim u vezi, obaveštavamo podnosioca da se svakodnevno na nivou celog saobraćajnog pogona vrši prikupljanje i obrada podataka, odnosno kontrola poštovanja brzine kretanja autobusa koji pripadaju Saobraćajnom pogonu «Kosmaj» putem tahografskih uložaka sa autobusa koji poseduju analogne tahografe, čitanjem podataka sa autobusa koji imaju digitalne tahografe (vrši se periodično u skladu sa trenutnim zakonskim propisima, a najmanje jednom u tri nedelje) i uvidom u sistem za daljinsko praćenje vozila javnog prevoza. Ukoliko se uoči odstupanje, odnosno prekoračenje brzine, ovlašćeno lice za bezbednost saobraćaja o tome sačinjava izveštaj i dostavlja ga šefu saobraćaja, a prema vozaču se preduzimaju odgovarajuće edukativne mere i isti poziva na odgovornost. Ukoliko i pored upozorenja vozaču ponovo dođe do istog prekršaja, protiv istog se preduzimaju odgovarajuće destimulativne mere u smislu novčane kazne - negativne korekcije zarade za mesec u kojem je učinjen prekršaj kao i u vidu promene vozila, linije i smene.

Detaljnom kontrolom za rad spornog vozača, utvrđena su odstupanja veća od dozvoljenih, za šta je isti pozvan na razgovor i biće upozoren na dužnosti i obaveze vozača u JKP GSP «Beograd», a pored toga biće mu izrečena mera opomene za tekući mesec. Nadležnim službama Sektora saobraćaja S.P. «Kosmaj» naloženo je pojačano praćenje rada ovog vozača i izveštavanje šefa saobraćaja. Ukoliko dođe do ponavljanja prekršaja, isti će biti adekvatno sankcionisan i biće mu promenjen raspored rada.

U ime Gradskog saobraćajnog preduzeća «Beograd» putnici se izvinjavamo zbog neprijatnosti i neugodnosti koje je doživela koristeći naše vozilo, uz uveravanje da će biti preduzete sve potrebne mere sa ciljem eliminisanja ovakvih negativnih pojava u radu vozača. Nadamo se da će ubuduće biti zadovoljna uslugama gradskog prevoznika, a za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem, JKP GSP "Beograd".

Dopuna odgovora (24.05.2016):

U skladu sa primedbom putnika na rad vozača koji je dana 15.04.2016. godine upravljao vozilom garažnog broja A-3214, obaveštavamo Vas da je uvidom u saobraćajno-tehničku dokumentaciju utvrđeno o kom vozaču je reč. Isti je ciljano kontrolisan u proteklom periodu od strane nadležnih službi JKP GSP "Beograd", a za učinjene propuste u radu je adekvatno sankcionisan odgovarajućom disciplinskom merom.

Obzirom da nam je kao gradskom prevozniku izuzetno bitna bezbednost putnika, planski se sprovode opsežne kontrole rada vozača koje u prvom planu imaju zadatak preventivnog delovanja i otklanjanja propusta u radu. Kontrola brzine kretanja vozila se sprovodi svakodnevno kod vozila koja imaju analogne tahografe i periodično kod vozila koja imaju digitalne tahografe, a za uočene nepravilnosti vozači se pozivaju na razgovor i dodatnu edukaciju, dok se kod ponovljenih nepravilnosti i nakon toga preduzimaju destimulativne i disciplinske mere.

Nadamo se da će putnik biti zadovoljniji uslugama gradskog prevoznika i da će preduzete mere imati pozitivnog uticaja na kvalitetniji i odgovorniji rad ovog vozača.

Zahvaljujemo predstavnicima GSP-a "Beograd" na poslatom odgovoru.

...