Informacije o potrebnim dokumentima za izdavanje personalizovanih karata za prevoz na linijama gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u Beogradu.

Generic selectors

Potrebna dokumenta za izdavanje BusPlus karata  Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za izdavanje personalizovanih BusPlus karata za gradski, prigradski i lokalni prevoz u Beogradu za određene kategorije putnika.

Ažurirano: 25.03.2017.

Potrebna dokumenta:

Lična karta ili pasoš

Period važenja karte: 3 godine.
Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Karte

Potrebna dokumenta:

Pasoš ili lična karta

Period važenja karte: 3 godine.
Napomena: Nije neophodno da lice ima prijavljeno boravište na teritoriji Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je priložiti na uvid pasoš ili ličnu kartu.

Karte

Potrebna dokumenta:

Za učenike sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za učenike sa prebivalištem van teritorije Beograda koji pohađaju školu u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane srednje škole na teritoriji grada Beograda.

Za strane učenike: fotokopija pasoša (original na uvid), za učenike iz EU: fotokopija pasoša ili lične karte (original na uvid).

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid).

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Godinu dana (za školsku godinu do 30.09., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Napomena: Za učenike srednjih škola koji nisu navršili 20 godina. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Za maloletna lica, pri produžavanju važenja kartice, nije neophodno prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Sve potvrde moraju biti sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Za ponoletna lica, odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Za studente sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za studente sa prebivalištem van Beograda: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Beograda.

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti: fotokopija pasoša (original na uvid) ili lične karte (za studente iz EU) i originalna potvrda sa akreditovanog fakulteta/škole sa sedištem u Beogradu.

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Napomena: Za studente koji nisu navršili 26 godina. Sve potvrde moraju biti sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Studenti doktorskih studija i studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina.

Potrebna dokumenta:

Za studente sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za studente sa prebivalištem van Beograda: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Beograda.

Za studente doktorskih studija: pored navedenog, prilaže se i listing PIO fonda ne stariji od 15 dana kao dokaz da nisu u radnom odnosu ili originalna potvrda NSZ Republike Srbije ne starija od 15 dana.

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti: fotokopija pasoša (original na uvid) ili lične karte (za studente iz EU).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Оd 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za studente koji nisu navršili 28 godina. Sve potvrde moraju biti sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original uverenje nadležnog organa Republike Srbije kojim dokazuje svoj status sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana). Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original uverenje nadležnog organa Republike Srbije kojim dokazuje svoj status sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana). Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original izvod iz zdravstvenog kartona, DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (orginal na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original izvod iz zdravstvenog kartona, DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (orginal na uvid). Za šifre F70 (F70.0, F70.1, F70.2, F70.3). Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje kartice nakon isteka godinu dana moguće samo uz prilaganje nove dokumentacije. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnom korišćenju novčane socijalne pomoći (original na uvid) ili originalna potvrda Republike Srbije izdata od strane nadležnog organa o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana).

Dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje kartice nakon isteka godinu dana moguće samo uz prilaganje nove dokumentacije.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Za lične penzionere: Fotokopija rešenja o penzionisanju nadležnog organa Republike Srbije ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju nadležnog organa Republike Srbije gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava ili originalna potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju (potvrda ne starija od 30 dana) sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Za lične invalidske penzionere: Fotokopija rešenja o penzionisanju nadležnog organa Republike Srbije ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju nadležnog organa Republike Srbije – gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju sa zakazanim kontrolnim preglеdom ili originalna potvrda PIO fonda (ne starija od 30 dana, sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja) da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na invalidku penziju (u tom slučaju lice prilaže i fotokopiju rešenja Pio fonda o potpunom gubitku radne sposobnosti (original na uvid).

Za lične penzionere sa inostranim rešenjem: Fotokopija rešenja o penzionisanju sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo na penziju (JMBG ili datum rođenja) ili fotokopija privremenog rešenja-gde je osnov privremenosti utvrđivanje visine penzije, sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo (jmbg ili datum rođenja) -rešenja o penzionisanju prevedena na srpski jezik od strane sudskog tumača. Za lica mlađa od 65 godina dokaz da lice nije u radnom odnosu, originalni listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine. / 6 meseci za lica koja podnose potvrdu da su podneli zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Uverenje nadležnog organa (Pio fonda ili drugog organa), (ne starije od 15 dana) sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja, da je lice u statusu porodičnog penzionera.

Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listinga PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Potrebna dokumenta (za porodične penzionere mlađe od 26 godina):

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Uverenje nadležnog organa (Pio fonda ili drugog organa), (ne starije od 15 dana) sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja, da je lice u statusu porodičnog penzionera.

Originalna potvrda sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove ili verifikovane škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja o pohađanju fakulteta/škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom jeziku ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača,sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Period izdavanja karte: 3 godine. / Za porodične penzionere mlađe od 26 godina (kartica se izdaje do kraja školske godine za koju je dostavljena potvrda od 1 do 12 meseci).

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte). Produženje se obavlja lično.

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Potvrda ne sme biti starija od 15 dana. Napomena: Ne prihvata se listing PIO fonda.

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: 6 meseci, nakon čega se važenje može produžiti. Kartica se može produžiti najranije 15 dana pre isteka roka važenja.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte). Produženje se obavlja lično.

Karte

Potrebna dokumenta:

Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) – (original na uvid) i dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) – (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) – (original na uvid), fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid) i dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listinga PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica koja imaju prijavljeno boravište u Beogradu.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Produženje se obavlja lično.

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) – (original na uvid).

Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) – (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) – (original na uvid) i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Kartica se dopunjuje jednom godišnje. Dopuna važi od 01.01. do 31.12. tekuće godine.

Napomena: Za sva lica, osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda: Originalna potvrda o pohađanju osnovne škole na tetiroriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju u inostranstvu / ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda: Originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda.

Period izdavanja karte: Do završetka osnovnog školovanja.
Period važenja karte: 1 do 8 godina.

Napomena: Za učenike osnovnih škola koji nisu stariji od 17 godina i učenike koji pohađaju OŠ za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koji nisu stariji od 19 godina. Za izdavanje kartice, obavezno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Prvo izdavanje kartice je besplatno ukoliko učenik pohađa školu u sistemu gradskog Sekretarijata za obrazovanje, a vađenje duplikata se plaća 250 din.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Original uverenje/potvrda nadležnog organa Republike Srbije sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim lice dokazuju status (ne starije od 15 dana).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica mlađa od 65 godina: Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Original uverenje/potvrda nadležnog organa Republike Srbije sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim lice dokazuju status (ne starije od 15 dana).

Za lica mlađa od 65 godina: Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: od 1 do 12 meseci nakon čega se može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti ili original uverenje / potvrda nadležnog organa (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih koji je overen od nadležne državne zdravstvene ustanove Republike Srbije i lekarske komisije (fotokopija u formatu A3 koji je identičan originalu) gde u kategoriji defekata vida mora da bude zaokružena kategorija u okviru “slepi” odnosno da je 3, 4 ili 5 kategorija (Nadležne ustanove su instituti i klinički centri).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Kartica važi i za pratioca slepog lica isključivo i samo kada je u prisustvu slepog lica.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć ili uverenje nadležnog organa da lice prima stalni dodatak za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Lica koja u rešenju imaju kontrolan pregled ne ostvaruju pravo na besplatan prevaz po ovom osnovu.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za punoletna lica: Original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja).

Za maloletna lica: Overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene (Klinike) ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolest.

Potpuni gubitak radne sposobnosti: Overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć: Overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Trajna nesposobnost za rad i privređivanje: overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja. Lica obolela od cerebralne paralize dečije paralize (G80) i plegije (G81 i G82) (i sve podšifre bolesti) kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za punoletna lica:: Original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja).

Za maloletna lica:: Overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene (Klinike) ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti.

Potpuni gubitak radne sposobnosti: Overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć: Overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Trajna nesposobnost za rad i privređivanje: Overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja. Lica obolela od mišićne distrofije (G71.0) kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za punoletna lica: Original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja).

Za maloletna lica: Overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene (Klinike) ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti.

Potpuni gubitak radne sposobnosti: Overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć: Overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Trajna nesposobnost za rad i privređivanje: Overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja. Lica obolela od multipleks skleroze (G35), kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid) i overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje.

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili original izvoda iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i ustanove (svi dokazi iz ustanova Republike Srbije). Dokumentacija treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: F71, F72 ili F73.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid) sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Overena fotokopija odgovarajuće legitimacije izdata od nadležnog organa, kojom lica dokazuju svoj status.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Kategorija se odnosi na nosioce ordena Narodni heroj, nosioce Partizanske spomenice 1941., borce narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioce odlikovanja i sl., pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju kojom dokazuju svoj status. Borci ratova posle 1990. nemaju pravo na B11 karticu.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Original lekarskog uverenja/potvrde (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Neophodno je da uverenje sadrži pečat ginekologa i pečat ustanove, kao i datum rođenja ili JMBG trudnice.

Dodatna informacija  Primer lekarske potvrde / uverenja o trudnoći

Period važenja karte: od 1 do 9 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Original ili overena fotokopija rešenja opštinskog centra za socijalni rad o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili overena fotokopija rešenja kojim je dete obuhvaćeno kao član porodice primaoca socijalne pomoći.

Originalna potvrda o pohađanju škole.

Period važenja karte: od 1 do 9 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica (lica bez lične karte), pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za studente: originalna potvrda o pohađanju fakulteta i fotokopija lične karte (original na uvid).

Za učenike srednjih škola: originalna potvrda o pohađanju srednje škole i za punoletne učenike: fotokopija lične karte (original na uvid).

Za maloletne učenike: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Original ili overena fotokopija pravosnažnog prvostepenog rešenja nadležnog organa Republike Srbije ili overena fotokopija drugostepenog organa (gradski organ) – (original na uvid), ili originalno uverenje/potvrda nadležnog organa kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Period važenja karte: do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Produženje se obavlja lično.

Potrebna dokumenta:

Za bračne drugove i roditelje: fotokopija lične karte (original na uvid) i original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca.

Original ili overena fotokopija pravosnažnog prvostepenog rešenja nadležnog organa Republike Srbije ili overena fotokopija drugostepenog organa (gradski organ) – (original na uvid), ili originalno uverenje/potvrda nadležnog organa kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Period važenja karte: do 31.12., nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Produženje se obavlja lično.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa utvrđenim procentom invalidnosti od 100% (original na uvid).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije.

Nalaz, ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja.

Zapisnik o uviđaju saobraćajne nesreće – MUP RS.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.

Copyright © 2020 busevi.com

Trenutno aktivno: 3,241 korisnika

Aktivan servisServis nije aktivan   Status servisa
        Kontakt
        Pomoć