Informacije o potrebnim dokumentima za izdavanje personalizovanih karata za prevoz na linijama gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u Beogradu.

Generic selectors

Potrebna dokumenta za izdavanje BusPlus karata  Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za izdavanje personalizovanih BusPlus karata za gradski, prigradski i lokalni prevoz u Beogradu za određene kategorije putnika.

Ažurirano: 25.03.2017.

Potrebna dokumenta:

Lična karta ili pasoš

Period važenja karte: 3 godine.
Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Karte

Potrebna dokumenta:

Pasoš ili lična karta

Period važenja karte: 3 godine.
Napomena: Nije neophodno da lice ima prijavljeno boravište na teritoriji Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je priložiti na uvid pasoš ili ličnu kartu.

Karte

Potrebna dokumenta:

Za učenike sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za učenike sa prebivalištem van teritorije Beograda koji pohađaju školu u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane srednje škole na teritoriji grada Beograda.

Za strane učenike: fotokopija pasoša (original na uvid), za učenike iz EU: fotokopija pasoša ili lične karte (original na uvid).

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid).

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Godinu dana (za školsku godinu do 30.09., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Napomena: Za učenike srednjih škola koji nisu navršili 20 godina. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Za maloletna lica, pri produžavanju važenja kartice, nije neophodno prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Za ponoletna lica, odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Za studente sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za studente sa prebivalištem van Beograda: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Beograda.

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti: fotokopija pasoša (original na uvid) ili lične karte (za studente iz EU) i originalna potvrda sa akreditovanog fakulteta/škole sa sedištem u Beogradu.

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Napomena: Za studente koji nisu navršili 26 godina.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Studenti doktorskih studija i studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina.

Potrebna dokumenta:

Za studente sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za studente sa prebivalištem van Beograda: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Beograda.

Za studente doktorskih studija: pored navedenog, prilaže se i listing PIO fonda ne stariji od 15 dana kao dokaz da nisu u radnom odnosu ili originalna potvrda NSZ Republike Srbije ne starija od 15 dana.

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti: fotokopija pasoša (original na uvid) ili lične karte (za studente iz EU).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Оd 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za studente koji nisu navršili 28 godina.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Potvrda nadležne ustanove RS ili fotokopija komisijskog nalaza sa pečatom nadležne ustanove RS (original na uvid) ili fotokopija izvoda iz zdravstvenog kartona koji mora biti potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i zdravstvene ustanove (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Potvrda nadležne ustanove RS ili fotokopija komisijskog nalaza sa pečatom nadležne ustanove RS (original na uvid) ili fotokopija izvoda iz zdravstvenog kartona koji mora biti potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i zdravstvene ustanove (original na uvid). Dokumentacija treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: F70.0, F70.1, F70.2 ili F70.3.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija rešenja Opštinskog centra za socijalni rad o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć (original na uvid) ili originalna potvrda izdata od strane nadležnog organa o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć.

Dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Za lične penzionere: fotokopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju ili privremenog rešenja o penzionisanju (original na uvid) / original potvrde PIO fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Za lične invalidske penzionere: fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju, gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava, ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju sa utvrđenim kontrolnim pregledom, gde se u slučaju izdavanja kartice na osnovu privremenog rešenja o penzionisanju sa zakazanim kontrolnim pregledom, kartica setuje do 24. datuma u mesecu u kom je zakazan kontrolni pregled, ili original potvrda Republičkog fonda da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju (u tom slučaju lice prilaže i fotokopiju rešenja o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid)).

Za lične penzionere sa inostranim rešenjem: fotokopija rešenja o penzionisanju sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo na penziju (JMBG ili datum rođenja) ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju gde je osnov privremenosti utvrđivanje visine penzije, sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo (JMBG ili datum rođenja), a za lica mlađa od 65 godina i dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listinga PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine. / 6 meseci za lica koja podnose potvrdu da su podneli zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju kojima je razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava (original na uvid).

Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listinga PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Potrebna dokumenta (za porodične penzionere mlađe od 26 godina):

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija pravosnažnog rešenja o penzionisanju ili fotokopija privremenog pravosnažnog rešenja o penzionisanju (original na uvid).

Original potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Srbije odnosno original potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije.

Period izdavanja karte: 3 godine. / Za porodične penzionere mlađe od 26 godina (kartica se izdaje do kraja školske godine za koju je dostavljena potvrda od 1 do 12 meseci).

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte). Produženje se obavlja lično.

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Potvrda ne sme biti starija od 15 dana.

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: 6 meseci, nakon čega se važenje može produžiti. Kartica se može produžiti najranije 15 dana pre isteka roka važenja.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte). Produženje se obavlja lično.

Karte

Potrebna dokumenta:

Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) – (original na uvid) i dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) – (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) – (original na uvid), fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid) i dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listinga PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica koja imaju prijavljeno boravište u Beogradu.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Produženje se obavlja lično.

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) – (original na uvid).

Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) – (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) – (original na uvid) i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.
Period važenja karte: Kartica se dopunjuje jednom godišnje. Dopuna važi od 01.01. do 31.12. tekuće godine.

Napomena: Za sva lica, osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Karte

Potrebna dokumenta:

Fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda: Originalna potvrda o pohađanju osnovne škole na tetiroriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju u inostranstvu / ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda: Originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda.

Period izdavanja karte: Do završetka osnovnog školovanja.
Period važenja karte: 1 do 8 godina.

Napomena: Za učenike osnovnih škola koji nisu stariji od 17 godina i učenike koji pohađaju OŠ za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koji nisu stariji od 19 godina. Za izdavanje kartice, obavezno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Prvo izdavanje kartice je besplatno ukoliko učenik pohađa školu u sistemu gradskog Sekretarijata za obrazovanje, a vađenje duplikata se plaća 250 din.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti ili original uverenja / potvrde nadležnog organa (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti ili original uverenje / potvrda nadležnog organa (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa navedenim procentom invalidnosti ili original uverenje / potvrda nadležnog organa (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih, overenog od strane nadležne državne zdravstvene ustanove Republike Srbije (fotokopija u formatu A3 koji je identičan originalu).

Overena fotokopija članske karte Saveza slepih Srbije ili nekog drugog saveza ili udruženja slepih.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Kartica važi i za pratioca slepog lica isključivo i samo kada je u prisustvu slepog lica.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć ili uverenje nadležnog organa da lice prima stalni dodatak za tuđu negu i pomoć.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Lica obolela od dečije paralize i plegije – B7.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti / overeni izvod iz zdravstvenog kartona / overena fotokopija originalne otpusne liste za završnom dijagnozom, potpisane i overene od strane nadležnog lekara. Dokumentacija treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: G80, G81 ili G82 (i sve podšifre).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti / overeni izvod iz zdravstvenog kartona / overena fotokopija originalne otpusne liste sa završnom dijagnozom, potpisane i overene od strane nadležnog lekara. Dokumentacija treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: G71.0, D66, D67 ili D68.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti / overeni izvod iz zdravstvenog kartona / overena fotokopija originalne otpusne liste sa završnom dijagnozom, potpisane i overene od strane nadležnog lekara. Dokumentacija treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: G35 ili F84.0.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid) i overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje.

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija komisijskog nalaza nadležne državne zdravstvene ustanove sa šifrom bolesti ili original izvoda iz zdravstvenog kartona, koji mora biti zaveden, potpisan i overen od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i ustanove (svi dokazi iz ustanova Republike Srbije). Dokumentacija treba da sadrži šifru i lat.naziv bolesti: F71, F72 ili F73.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid) sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Overena fotokopija odgovarajuće legitimacije izdata od nadležnog organa, kojom lica dokazuju svoj status.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Kategorija se odnosi na nosioce ordena Narodni heroj, nosioce Partizanske spomenice 1941., borce narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioce odlikovanja i sl., pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju kojom dokazuju svoj status. Borci ratova posle 1990. nemaju pravo na B11 karticu.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Original lekarskog uverenja/potvrde (državne ili privatne ustanove) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Neophodno je da uverenje sadrži pečat ginekologa i pečat ustanove, kao i datum rođenja ili JMBG trudnice.

Dodatna informacija  Primer lekarske potvrde / uverenja o trudnoći

Period važenja karte: od 1 do 9 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Original ili overena fotokopija rešenja opštinskog centra za socijalni rad o korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć ili overena fotokopija rešenja kojim je dete obuhvaćeno kao član porodice primaoca socijalne pomoći.

Originalna potvrda o pohađanju škole.

Period važenja karte: od 1 do 9 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica (lica bez lične karte), pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za studente: originalna potvrda o pohađanju fakulteta i fotokopija lične karte (original na uvid).

Za učenike srednjih škola: originalna potvrda o pohađanju srednje škole i za punoletne učenike: fotokopija lične karte (original na uvid).

Za maloletne učenike: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Original ili overena fotokopija pravosnažnog prvostepenog rešenja nadležnog organa Republike Srbije ili overena fotokopija drugostepenog organa (gradski organ) – (original na uvid), ili originalno uverenje/potvrda nadležnog organa kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Period važenja karte: do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Produženje se obavlja lično.

Potrebna dokumenta:

Za bračne drugove i roditelje: fotokopija lične karte (original na uvid) i original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca.

Original ili overena fotokopija pravosnažnog prvostepenog rešenja nadležnog organa Republike Srbije ili overena fotokopija drugostepenog organa (gradski organ) – (original na uvid), ili originalno uverenje/potvrda nadležnog organa kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Period važenja karte: do 31.12., nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Produženje se obavlja lično.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj invalidnosti sa utvrđenim procentom invalidnosti od 100% (original na uvid).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Za lica starija od 65 godina: ček od penzije na kome se vidi JMBG, ne stariji od 3 meseca.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije.

Nalaz, ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja.

Zapisnik o uviđaju saobraćajne nesreće – MUP RS.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.

Copyright © 2020 busevi.com

Trenutno aktivno: 2,923 korisnika

Aktivan servisServis nije aktivan   Status servisa
        Kontakt
        Pomoć