Informacije o potrebnim dokumentima za izdavanje personalizovanih karata za prevoz na linijama gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza u Beogradu.

Generic selectors

Potrebna dokumenta za izdavanje karata  Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za izdavanje personalizovanih karata za gradski, prigradski i lokalni prevoz u Beogradu za određene kategorije putnika.

Ažurirano: 18.09.2022.

Potrebna dokumenta:

Lična karta ili pasoš

Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Potrebna dokumenta:

Pasoš ili lična karta

Period važenja karte: 3 godine.

Napomena: Nije neophodno da lice ima prijavljeno boravište na teritoriji Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je priložiti na uvid pasoš ili ličnu kartu.

Potrebna dokumenta:

Za učenike sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju verifikovane srednje škole na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju škole u inostranstvu / ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za učenike sa prebivalištem van teritorije Beograda koji pohađaju školu u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane srednje škole na teritoriji grada Beograda.

Za strane učenike: fotokopija pasoša (original na uvid), za učenike iz EU: fotokopija pasoša ili lične karte (original na uvid).

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid).

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Period važenja karte: 3 godine.

Period važenja karte: Godinu dana (za školsku godinu do 30.09., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Napomena: Za učenike srednjih škola koji nisu navršili 20 godina. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Za maloletna lica, pri produžavanju važenja kartice, nije neophodno prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Za punoletna lica, produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte). Sve potvrde moraju biti sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Za ponoletna lica, odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Za studente sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu / ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za studente sa prebivalištem van Beograda: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Beograda.

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti: fotokopija pasoša (original na uvid) ili lične karte (za studente iz EU) i originalna potvrda sa akreditovanog fakulteta / škole sa sedištem u Beogradu.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: Godinu dana (za školsku godinu do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti za narednu školsku godinu).

Napomena: Za studente koji nisu navršili 26 godina. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično. U slučaju gubitka studentske kartice u toku tekuće školske godine, ukoliko je kartica za tekuću školsku godinu prethodno bila produžena na osnovu važeće potvrde o pohađanju visokoškolske ustanove, nova kartica ili duplikat može biti izdata korisniku i na osnovu fotokopije lične karte ili pasoša (original na uvid) i fotokopije indeksa o upisanom semestru (original na uvid). Sve potvrde moraju biti sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Studenti doktorskih studija i studenti fakulteta čije osnovne ili integrisane akademske studije traju šest školskih godina.

Potrebna dokumenta:

Za studente sa prebivalištem u Beogradu: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije ili originalna potvrda o pohađanju fakulteta u inostranstvu/ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za studente sa prebivalištem van Beograda: originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Beograda.

Za studente doktorskih studija: pored navedenog, prilaže se i listing PIO fonda ne stariji od 15 dana kao dokaz da nisu u radnom odnosu ili originalna potvrda NSZ Republike Srbije ne starija od 15 dana.

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Strani studenti: fotokopija pasoša (original na uvid) ili lične karte (za studente iz EU).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: Оd 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za studente koji nisu navršili 28 godina. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično. U slučaju gubitka studentske kartice u toku tekuće školske godine, ukoliko je kartica za tekuću školsku godinu prethodno bila produžena na osnovu važeće potvrde o pohađanju visokoškolske ustanove, nova kartica ili duplikat može biti izdata korisniku i na osnovu fotokopije lične karte ili pasoša (original na uvid) i fotokopije indeksa o upisanom semestru (original na uvid). Sve potvrde moraju biti sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Lična karta

Dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Beograda

Period važenja karte: 1 godina.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Prilikom izdavanja kartice vrši se uvid u dostavljene spiskove umetničkih udruženja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original uverenje nadležnog organa Republike Srbije kojim dokazuje svoj status sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana). Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: od 1 do 12 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original uverenje nadležnog organa Republike Srbije kojim dokazuje svoj status sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana). Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: od 1 do 12 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnoj nesposobnosti za rad i privređivanje (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original izvod iz zdravstvenog kartona, DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (orginal na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original izvod iz zdravstvenog kartona, DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (orginal na uvid). Za šifre F70 (F70.0, F70.1, F70.2, F70.3). Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: od 1 do 12 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje kartice nakon isteka godinu dana moguće samo uz prilaganje nove dokumentacije. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o trajnom korišćenju novčane socijalne pomoći (original na uvid) ili originalna potvrda Republike Srbije izdata od strane nadležnog organa o trajnom korišćenju prava na novčanu socijalnu pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana).

Dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda ne starija od 15 dana, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) / originalni listing PIO fonda ne stariji od 15 dana.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: od 1 do 12 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje kartice nakon isteka godinu dana moguće samo uz prilaganje nove dokumentacije. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično. 

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Za lične penzionere: Fotokopija rešenja o penzionisanju nadležnog organa Republike Srbije ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju nadležnog organa Republike Srbije gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava ili originalna potvrda Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju (potvrda ne starija od 30 dana) sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Za lične invalidske penzionere: Fotokopija rešenja o penzionisanju nadležnog organa Republike Srbije ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju nadležnog organa Republike Srbije – gde je kao razlog privremenosti utvrđivanje visine penzije, a ne osnov za sticanje prava ili fotokopija privremenog rešenja o penzionisanju sa zakazanim kontrolnim preglеdom ili originalna potvrda PIO fonda (ne starija od 30 dana, sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja) da je lice podnelo zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju (u tom slučaju lice prilaže i fotokopiju rešenja PIO fonda o potpunom gubitku radne sposobnosti (original na uvid).

Za lične penzionere sa inostranim rešenjem: Fotokopija rešenja o penzionisanju sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo na penziju (JMBG ili datum rođenja) ili fotokopija privremenog rešenja-gde je osnov privremenosti utvrđivanje visine penzije, sa podacima na osnovu kojih se nedvosmisleno utvrđuje identitet lica koje ostvaruje pravo (JMBG ili datum rođenja) – rešenja o penzionisanju prevedena na srpski jezik od strane sudskog tumača. Za lica mlađa od 65 godina dokaz da lice nije u radnom odnosu, originalni listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine. / 6 meseci za lica koja podnose potvrdu da su podneli zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Uverenje nadležnog organa (PIO fonda ili drugog organa), (ne starije od 15 dana) sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja, da je lice u statusu porodičnog penzionera.

Potrebna dokumenta (za porodične penzionere mlađe od 26 godina):

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Uverenje nadležnog organa (PIO fonda ili drugog organa), (ne starije od 15 dana) sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja, da je lice u statusu porodičnog penzionera.

Originalna potvrda sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove ili verifikovane škole na teritoriji Republike Srbije ili originalna potvrda sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja o pohađanju fakulteta/škole u inostranstvu/ispostave u Beogradu koja mora biti na srpskom ili engleskom jeziku ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača,sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Potrebna dokumenta (za porodične penzionere sa inostranim uverenjem) (mlađi od 65 godina):

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Dokaz da lice nije u radnom odnosu, original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine. / Za porodične penzionere mlađe od 26 godina (kartica se izdaje do kraja školske godine za koju je dostavljena potvrda).

Period važenja karte: od 1 do 12 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) – (original na uvid).

Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) – (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) – (original na uvid) i fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: Kartica se dopunjuje jednom godišnje. Dopuna važi od 01.01. do 31.12. tekuće godine.

Napomena: Za sva lica, osim izbeglica i interno raseljenih lica, obavezno je da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid).

Original potvrde da lice nije u radnom odnosu, koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Potvrda ne sme biti starija od 15 dana. Napomena: Ne prihvata se listing PIO fonda.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: 6 meseci, nakon čega se važenje može produžiti. Kartica se može produžiti najranije 15 dana pre isteka roka važenja.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Za izbegla lica: fotokopija izbegličke legitimacije (plave boje) – (original na uvid) i dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Za interno raseljena lica: fotokopija lične karte (adresa mora biti sa teritorije AP Kosova i Metohije) – (original na uvid), fotokopija legitimacije za raseljena lica (bele boje) – (original na uvid), fotokopija originalne potvrde MUP-a o prijavljenom boravku na teritoriji grada Beograda, koja nije starija od 2 godine (original na uvid) i dokaz da lice nije u radnom odnosu: originalna potvrda koju izdaje NSZ Beograd kojom se potvrđuje status nezaposlenog lica, ne starija od 15 dana ili original listinga PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: Od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti. Produženje se obavlja lično.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje važenja kartice moguće je i na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja važeće lične karte) uz ispunjenje svih drugih uslova propisanih Pravilnikom. Produženje se obavlja lično.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja. Odobreno je izdavanje duplikata kartice na osnovu pasoša (u slučaju neposedovanja lične karte).

Potrebna dokumenta:

Fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za učenike sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda: Originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na tetiroriji Republike Srbije ili originalna potvrda o pohađanju u inostranstvu / ispostave u Beogradu, koja mora biti na srpskom ili engleskom ili prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Za učenike sa prebivalištem van teritorije grada Beograda: Originalna potvrda o pohađanju verifikovane osnovne škole na teritoriji grada Beograda.

Period izdavanja karte: Do završetka osnovnog školovanja.

Period važenja karte: do završetka osnovnog školovanja (1 do 8 godina.) (do 30.09.) (Napomena: ne produžuje se rok važenja)

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za učenike osnovnih škola koji nisu stariji od 17 godina i učenike koji pohađaju OŠ za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju koji nisu stariji od 19 godina. Za izdavanje kartice, obavezno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Sve potvrde moraju biti sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (prihvatamo i ako stoji samo dan, mesec i godina rođenja, bez adrese).

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Original uverenje/potvrda nadležnog organa Republike Srbije sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim lice dokazuju status (ne starije od 15 dana).

Za lica mlađa od 65 godina: Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Original uverenje/potvrda nadležnog organa Republike Srbije sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (izdaje boračko sa opštine na kojoj stanuje korisnik) kojim lice dokazuju status (ne starije od 15 dana).

Za lica mlađa od 65 godina: Dokaz da lice nije u radnom odnosu: original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Produženje kartice nakon isteka godinu dana moguće samo uz prilaganje nove dokumentacije.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija medicinskog kartona za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih koji je overen od nadležne državne zdravstvene ustanove Republike Srbije i lekarske komisije (fotokopija u formatu A3 koji je identičan originalu) gde u kategoriji defekata vida mora da bude zaokružena kategorija u okviru “slepi” odnosno da je 3, 4 ili 5 kategorija (Nadležne ustanove su instituti i klinički centri).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Overena fotokopija rešenja nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć ili uverenje nadležnog organa da lice prima stalni dodatak za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Lica koja u rešenju imaju kontrolan pregled ne ostvaruju pravo na besplatan prevoz po ovom osnovu.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za punoletna lica: Original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja).

Za maloletna lica: Overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene (Klinike) ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolest.

Potpuni gubitak radne sposobnosti: Overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć: Overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Trajna nesposobnost za rad i privređivanje: overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja. Lica obolela od cerebralne paralize dečije paralize (G80) i plegije (G81 i G82) (i sve podšifre bolesti) kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za punoletna lica: Original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja).

Za maloletna lica: Overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene (Klinike) ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti.

Potpuni gubitak radne sposobnosti: Overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć: Overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Trajna nesposobnost za rad i privređivanje: Overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja. Lica obolela od mišićne distrofije (G71.0) kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid)

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Za punoletna lica: Original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja).

Za maloletna lica: Overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene (Klinike) ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti.

Potpuni gubitak radne sposobnosti: Overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Stalni dodatak za tuđu negu i pomoć: Overena fotokopija rešenja ili original uverenja (ne starijeg od 15 dana) nadležnog organa Republike Srbije o stalnom dodatku za tuđu negu i pomoć sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja.

Trajna nesposobnost za rad i privređivanje: Overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja. Lica obolela od multipleks skleroze (G35), kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje ili je priznato pravo na stalni dodatak za tuđu negu i pomoć (invalidno lice) i njihov pratilac kada je u prisustvu invalidnog lica.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid), overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene (Klinike) ustanove Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti.

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid), original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja)

Potpuni gubitak radne sposobnosti: overena fotokopija Rešenja nadležnog organa Republike Srbije o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Trajna nesposobnost za rad i privređivanje: overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja. Lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje (D66, D67 i D68 ).

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za punoletna lica: fotokopija lične karte (original na uvid) i original izvod iz zdravstvenog kartona DZ Republike Srbije koji obavezno sadrži broj zdravstvenog kartona, JMBG, šifru i latinski naziv bolesti i koji mora biti potpisan od strane nadležnog ordinirajućeg lekara i overen od strane zdravstvene ustanove (Doma zdravlja).

Za maloletna lica: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid) i overena fotokopija nalaza (komisijskog) nadležne zdravstvene ustanove (Klinike) Republike Srbije sa šifrom i latinskim nazivom bolesti.

Trajna nesposobnost za rad i privređivanje: overena fotokopija nalaza, ocene i mišljenja komisije organa veštačenja republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (komisija u dr Aleksandra Kostića) i original listing PIO fonda (ne stariji od 15 dana) kao dokaz da lice nije bilo u radnom odnosu.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica, pri izdavanju karte neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Faksimil ordinirajućeg lekara je prihvatljiv ili potpis ordinirajućeg lekara koji mora sadržati i naziv njegove specijalnosti/zvanja. Lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja pod uslovom da su trajno nesposobni za rad i privređivanje (F71, F72 i F73) – sa svim podšiframa u okviru ovih šifara, i šifre F84.0; F84.9.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid) sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Overena fotokopija odgovarajuće legitimacije izdata od nadležnog organa, kojom lica dokazuju svoj status.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Kategorija se odnosi na nosioce ordena Narodni heroj, nosioce Partizanske spomenice 1941., borce narodnooslobodilačkih i revolucionarnih ratova, nosioce odlikovanja i sl., pod uslovom da imaju odgovarajuću legitimaciju izdatu od nadležnog organa kojom dokazuju svoj status. Borci ratova posle 1990. nemaju pravo na B11 karticu.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Original lekarskog uverenja/potvrde (državne ili privatne ustanove Republike Srbije) o trudnoći koje sadrži procenu termina porođaja. Neophodno je da uverenje sadrži faksimil ginekologa i pečat ustanove, kao i datum rođenja ili JMBG trudnice (ne starije od 15 dana).

Period važenja karte: od 1 do 9 meseci.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Dodatna informacija  Primer/Obrazac lekarske potvrde / uverenja o trudnoći

Potrebna dokumenta:

Fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Original ili overena fotokopija rešenja centra za socijalni rad o korišćenju prava na stalnu novčanu socijalnu pomoć.

Originalna potvrda / uverenje o pohadjanju verifikovane škole u tekućoj školskoj godini sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (ne starije od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: od 1 do 12 meseci, nakon čega se važenje može produžiti.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica (lica bez lične karte), pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za studente: fotokopija lične karte (original na uvid), originalna potvrda / uverenje sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja o pohadjanju verifikovanog akreditovanog fakulteta (ne starije od 15 dana).

Za učenike srednjih škola: fotokopija lične karte (original na uvid), originalna potvrda / uverenje sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja verifikovane škole (ne starije od 15 dana).

Za maloletne učenike: fotokopija pasoša, zdravstvene knjižice ili izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid).

Originalno uverenje/potvrda nadležnog organa sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (opština izdaje ovu potvrdu) kojim se dokazuje status (ne starije od 15 dana).

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: do 31.10., nakon čega se važenje može produžiti. Produženje se obavlja lično.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Za maloletna lica (lica bez lične karte), pri izdavanju kartice neophodno je prisustvo jednog roditelja ili staratelja. Deca palih boraca učenici verifikovanih srednjih škola, studenti, akreditovanih viših škola, fakulteta i visokih škola. Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine (srednjoškolci da nisu navršili 20 a studenti do navršenih 27 godina života).

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Za bračne drugove i roditelje: fotokopija lične karte (original na uvid) i originalno uverenje/potvrda nadležnog organa sa JMBG-om ili datumom rođenja i adresom stanovanja (opština izdaje ovu potvrdu) kojim se dokazuje status za tekuću kalendarsku godinu (ne starije od 15 dana).

Za lica starija od 65 godina: dokaz da nije u radnom odnosu: listing radnog staža koju izdaje PIO fond ne stariju od 15 dana ili originalna potvrda iz NSZ Beograd, ne starija od 15 dana, status nezaposlenog lica.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Period važenja karte: do 31.12., nakon čega se važenje može produžiti. Produženje se obavlja lično.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Uživaoci porodične invalidnine po osnovu palog borca u oružanim akcijama posle 17. avgusta 1990. godine, i to: bračni drugovi i roditelji palih boraca koji nisu u radnom odnosu.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Potrebna dokumenta:

Fotokopija lične karte (original na uvid)

Overena fotokopija pravosnažnog rešenja nadležnog organa Republike Srbije.

Nalaz, ocena i mišljenje komisije organa veštačenja o vrsti i stepenu telesnog oštećenja.

Zapisnik o uviđaju saobraćajne nesreće – MUP RS.

Period izdavanja karte: 3 godine.

Napomena: Za lica sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda. Lica sa 70-100% telesnog oštećenja iz grupe VII Pravilnika o utvrđivanju telesnih oštećenja („Službeni glasnik RS“, br.105/2003) koje je prouzrokovano povredom u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo vozilo javnog linijskog prevoza na teritoriji grada Beograda.

U slučaju gubitka kartice ili njenog oštećenja, za ponovno izdavanje neophodno je podneti identičnu dokumentaciju kao prilikom prvog vađenja.

Sajt “busevi.com” ne snosi odgovornost za tačnost podataka.

Copyright © 2023 busevi.com

Trenutno aktivno: 3,050 korisnika

Aktivan servisServis nije aktivan   Status servisa
        Kontakt
        Pomoć